สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ความเป็นมา
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี (สุขาภิบาล) ตั้งอยู่ริมถนนเทพกระษัตรี เป็นที่ดินราชพัสดุ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2498
อยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 1,2,3,7 บางส่วน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ทั้งหมด 4 ตารางกิโลเมตร และได้รับการเปลี่ยนแปลง
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116
ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ กุมภาพันธ์ 2542

ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี ตั้งอยู่บนที่ราบ ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 500 เมตร และห่างจากตัวจังหวัดภูเก็ตประมาณ 19 กิโลเมตร

เนื้อที่
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี มีเนื้อที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,500 ไร่

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ จรด หมู่ 5 ตำบลเทพกระษัตรี
ทิศใต้ จรด ตำบลศรีสุนทร
ทิศตะวันออก จรด หมู่ 1, 2 และ 7 ตำบลเทพกระษัตรี
ทิศตะวันตก จรด หมู่ 1 และ 3 ตำบลเทพกระษัตรี

 

 

หน้า 10